Bi-j mogali starni da se napišat sas iztulmáčvanjita na predikata dádna ud Guspudina Dani Calapis sas prelegata na “Dvete Nédeli”, praznika na bišnovskata čarkva, u 15 augusta 2021-ta gudina.
Bi blo haznuvitu i se nadevam či za doj vreme i za tuj, spured či teze hurti, kujatu náša misnić sas brátska mila ama i kurážnu, izvanrednu jásnu, glasuvitu, sas istenska autoritate mu gi-j izubádil, sa zajstvu vredni da ustánat zapisani prez vremeto.

Aku se daržimi palćene tugáz ud vreme na vreme bi trebalu da si zamimi 26 menute pa taze predika ud novu i ud novu da ja preslušemi. Da zastánimi i da se prumislimi na unuj kakotu mu predstáve durkatu ni mu se udaljbi u sarcáta i u dušite.

Predikata, udvan čarkovnija práznić, varvi u idin specjálin moment: sas dve nédeli napreć da se umeni bišnovsćija parok (i vájda i vingánsćija) i na počnivanjitu na idnija deni kugá sate nášte palćensći misnici sa čekani u Stár Bišnov za da zémat delu, sámu tija medju tej, na idna nedele sas prumislivanjita/exercitii spirituale.
Toze moment bi mogalu i bi trebalu, aku ima palćensći duh u námu, da badi nášta Covadonga (mestutu ud kade ij krenala španjolskata Reconquista).
Nija treba, još DNÉS! da prepuznájmi či smi grešili sinca (čáku či vájda idnija sámu sas zanimárenji) i kača španjolete séga trinájseti veka (722), treba da krénimi na ondzi pać kojtu mu uslubudeva, námu ne ud robstvutu na nivernicite, na bizbožnite, negu ud rubijata na nivájanija, ud harhjevotu, ud nikaijlstvotu, ud svádata, ud bratstvotu razdilenji.
Da krénimi na ondzi pać pu kojtu da se iznamerimi i izdubrimi idnija sas drugje i, pu kaćetu G. Dani ij ubádil, da se useštemi či smi sinca idnakvi, či smi sinca brájće, náj na sétne da dedémi svedodžba či smi istensci naslidnici na nášte prededve, či tejna duh žuvej još u banátsćite balgare.

Štutu vreme ud palćensćite čarkvi, REDOVNU! takvizi hurti za se čujati, du tugáz da smi cigurni či ni smi se sas sému izgubili, du tugáz da himam taze vera či možimi još da se upázimi.
Štutu vreme ud na nášte ultáre takvize predići za mu se dávat, du tugáz da znájmi či u istena MOŽI I TREBA DA HIMAMI NADEŽDE!

Zafálem Guspudine Dani za vášte ud sarcito izvádnite hurti, vu zafálemi za teze čudésni, vájda još nikade taje bistru ubádni upatvanjita, za taze remorcabila predika!
Ne u sétin red, vu zafálemi i za toze u svetlinata na dene dádin primer či misnika treba da ni malči gá vidi idna napravédnust, misnika ij dlažin za zámanj da ubádi istenata taj za sekuj da MOJ ja razberi.

Dáj Bože za teze miselj da mu sabudat i da stanuvat u seku palćenin za da mu hima i prez drugje 300 gudini, kača palćene pe sveta!
Amen!
🙏