NUŽDATA ZA ISTENA

Sas više ud tri gudini napreć sam krénal da postirvam i komentirvam u “Grupul de astfaltare transparenta” ud na Facebook u svaska sas stánjtu na palćenete. Ama katu mojte pisanjéta nisa bli više haznuvit na unezi kujatu gu vládat (spured či tija sa se regrupirali – tojest sa se izsvádli ali uprustili medju tej na novu i sa si naprávli novi kupčta) sam bil baškurisvan, sa mi se istrival ud postarite i du na sétne sam bil blokiran i izfarin ud toze grup. Tuj ne se dugudilu sám sas méne, taj sa izpátli sate kujatu ni sa bli saglásni sas unezi kujatu gu vládati. Tuj se dugážde i u dnéšnite deni u toze grup. Probajti da pišiti pa za-j izpátiti!

Tugázi sam se udlačil da napráva toze grup u kojtu sekuj da moži da piši biz stráj. Sas dve exceptii misla či du séga nikuj ne bil istrit ali blokiran i se nadevam či taj za badi i na dálja.
Toze ij uzroka za kojtu séga ima 5 moderatore i udgore 40 personi “preaprobati” tojest máj 50 personi možat ga štat, direkt da postirvat! Ás pukánvam sekugu, kojtu išti, gá hima neštu kujétu ij hubavu za námu, za palćenete, da postirva, i gu ucigurisvam či sekaći za mu se áprobira.

Pu kaćetu znájti se dubližvat izborete i misla či sti videli či ségá sa po časti postarile ama i lažite.
U sétnotu vreme sam dubávil po više molbi da blokiram ali istrija toze ali ondze.
Kača krastijánin znája či “Guspudin Isukras ij pate, istenata/právcata i žuvota” i spured tuj mojta miselj ij tazi či prutu lažata mlogje pate ij dosta mulitvata i istenata. E za kako, u tuje stánj, kugá palćenete sa u idno gulemu usukálu a udvan tuj na skoru za kréni i <campania electorala> misla či treba, udvan mulitvata, da izjavevam SAS SEKU PRELEGA ISTENATA!
Nideti si právi buni či kolku mlogu laži toze ali ondze negu po bolja si napraveti kurážja pa izlesti napreć i ubadeti istenata!
Aku na istenata za krénimi da gradimi tugáz néma da mu-j stráj ud nikuj!
Le znájti kaće glás pesmata:
“Când Domnul e cu noi, cine e-mpotriva noastră?
Când Domnul e cu noi, cine poate sta-mpotriva?”

Aku ištimi da se upázimi/ da mu još hima, tugázi treba da se borimi za tuje neštu!

Aku čekam za drugje da se borat za námu tugázi da ni se čudimi či drugárete na lažata, na nipravédnusta za pregrájat!
Aku sedimi na starna i tolvajete, himbenite hora za zémat na nipuštén náčin puterata tugáz dubre nište badi mlogu vreme ud séga na dálja!!

Misla či ij izvanrednu glávnu da se hubeve razbere pa za-i ubáda još idnaš:
Aku smi idnija, uprusteti-me, prustičevi i sami izberémi bizbožni i glupavi hora da mu vládati, tugáz tuj sé-i to, moj da ričémi či “ne meritam soarta!”
Ama aku sedim na starna, aku smi strašlivi <daca suntem lași> tugáz nimam ništu ud nášte prededve, tugáz možimi da pusnimi kortinata udgore na palćenskotu, tugáz zlamenuva či lampáša na nášta nácja na skoru za ugásni!

Séga ij idno takozi specjálnu, drámátičnu, vreme kugá se igráj náštu badeštu!
Da se puglademi sekuj u ugladáltu na nášta duša, da se pugladem u učite idin kantu drugji i da si ubádimi či u dnéšnite deni i náša red, na nášte ramá sedi taze burba!
Da se ukurážimi, ni treba da utádemi kača nekupać na fronta, ni šte mu izgarmat u neku boj kača u menatite vremeta.
Séga sa mu nužni brujanicte, ni mu treba máj ništu udvan pukora, mulitva i… da ubádimi istenata!

SÉGÁ IJ NÁJ GULEMA NUŽDA ZA ISTENATA DA-J UBÁDNA!

Daj Bože da se udlačimi pa tuj da-j právimi!
Vu zafálemi!

Napiši idin komentár

Váša komentar
Váštu ime